Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Sprzedaż towarów w portalu equ-horsefeed.com realizowana jest przez sklep internetowy pod nazwą Equ-horsefeed, przez Sulima Energy Joanna Malinowska, wykonującego działalność gospodarczą w Polsce pod adresem ul. Świętego Józefa 103, 84-230 Rumia
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenie usług przez Sulima Energy Joanna Malinowska stosuje się przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących aktów prawnych.
3. Majątkowe prawa autorskie do Portalu należą do Sklepu. Portal jest chroniony na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§ 2. Definicje
1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
a. Regulamin – niniejszy dokument, określający rodzaje oraz warunki świadczenia usług przez  Sulima Energy Joanna Malinowska
b. Portal – witryna internetowa pod adresem equ-horsefeed.com
c. Sprzedawca –  Sulima Energy Joanna Malinowska
d. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie.
e. Sklep – sklep internetowy pod nazwą Equ-horsefeed prowadzony przez        Sulima Energy Joanna Malinowska
f. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą  a Klientem, której celem jest świadczenie Usługi, której szczegółowe warunki zostały określone w Regulaminie.
g. Usługa – usługa świadczona za pośrednictwem Portalu przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegająca na:
– sprzedaży artykułów oferowanych w Portalu,
h. Dzień roboczy – każdy dzień z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.
i. Konsument – Klient będący osobą fizyczną zawierający Umowę ze Sprzedawcą dla celów niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
j. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży artykułów oferowanych w Portalu, określające rodzaj i liczbę produktów.
2. Tytuły paragrafów w niniejszym Regulaminie zostały zastosowane jedynie w celu ułatwienia posługiwania się nim i nie stanowią jego części, ani nie mogą być wykorzystywane dla interpretacji tego Regulaminu.
§ 3. Przedmiot sprzedaży
1. Przedmiotem sprzedaży są artykuły udostępnione przez Sprzedawcę w Portalu.
2. Wszystkie artykuły oferowane w Portalu są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba że co innego zostało wyraźnie zastrzeżone w opisie danego artykułu dostępnego w Portalu.
3. Ceny podane w Portalu wyrażone są w walucie złoty polski.
4. Cena podana w Portalu zawiera podatek VAT, ale nie uwzględnia opłaty za przesyłkę, która zostanie dodana do ogólnej ceny przed potwierdzeniem złożenia Zamówienia.
5. Cena podana w Portalu może ulec zmianie w każdym czasie. Z zastrzeżeniem, iż taka zmiana nie ma zastosowania do Zamówień już złożonych.
6. Informacje zawarte w Portalu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu cywilnego. Informacje te należy traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.
§ 4. Zamówienie
1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż artykułów za pośrednictwem sieci internet.
2. Zamówienia na artykuły dostępne w Sklepie można składać wyłącznie poprzez stosowny formularz składania zamówienia dostępny w Portalu.
3. Klient poprzez złożenie Zamówienia zawiera umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
4. Przy składaniu Zamówienia Klient jest zobowiązany do podania następujących danych podmiotu zawierającego Umowę:
a. imienia i nazwiska lub nazwy,
b. adresu zamieszkania lub siedziby,
c. adresu poczty elektronicznej (e-mail),
d. telefonu kontaktowego (opcjonalnie).
5. Brak podania przez Klienta danych, o których mowa w ust. 4 lit. a – c upoważnia Sprzedawcę do odmowy realizacji Usługi. W takim przypadku, gdy Klient złoży ponowne zamówienie, ceny artykułów obowiązujące w momencie składania zamówienia pierwotnego nie będą dla Sprzedawcy wiążące.
6. W Zamówieniu Klient dokonuje wyboru:
a. poszczególnych artykułów dostępnych w Portalu oraz ilości (sztuk) każdego z wybranych artykułów, które będą składać się na Zamówienie,
b. sposobu dostawy, spośród tych, które będą dostępne dla wybranego Zamówienia, koszt dostawy zostanie doliczony do ogólnej wartości Zamówienia, zgodnie ze stawką przedstawioną w Portalu,
c. adresu dostawy,
d. danych, na jakie będzie wystawiona Faktura VAT dokumentująca wykonanie Usługi (jeżeli Klient wyrazi chęć otrzymania Faktury VAT),
e. sposobu płatności, spośród sposobów które będą dostępne dla wybranego Zamówienia.
7. Zamówienie uważa się za złożone w chwili, gdy Zamówienie zostanie wprowadzone do systemu teleinformatycznego Sprzedawcy.
8. W przypadku braku dostępności któregokolwiek z artykułów składających się na Zamówienie, Klient jest o tym niezwłocznie informowany przez Sprzedawcę w formie mailowej lub telefonicznej (jeżeli Klient podał telefon kontaktowy). W takim przypadku Klient jest uprawniony do podjęcia następujących decyzji:
a. rezygnacji z całego Zamówienia,
b. rezygnacji z części Zamówienia obejmującego niedostępne artykuły,
c. oczekiwania na realizację Zamówienia, do czasu ponownej dostępności artykułu (artykułów), o którego braku Klient został poinformowany przez Sprzedawcę. W takim przypadku termin realizacji Zamówienia ustalany jest przez Sprzedawcę i może zostać wydłużony, jeżeli z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy dojdzie do opóźnienia w dostępie do artykułu (artykułów), który był niedostępny.
9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
10. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT na żądanie Klienta. W razie braku sformułowania żądania wystawienia faktury VAT Klient otrzymuje paragon.
11. Paragon, faktura i inne dokumenty wystawiane są zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 5. Realizacja i zmiana Zamówienia
1. Realizacja zamówienia przez Sprzedawcę następuje w momencie przekazania przesyłki z zamówionymi artykułami przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy.
2. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych. Okres ten jest liczony od dnia następnego po dniu otrzymania przez Sprzedawcę całości zapłaty za Zamówienie do dnia realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 1.
3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem czas realizacji, o którym mowa w ust. 2 biegnie od dnia następnego po dniu złożenia Zamówienia.
4. Przesyłka zawierająca zamówione artykuły przesyłana jest na adres wskazany w Zamówieniu.
5. Zmian w Zamówieniu Klient może dokonać do momentu jego realizacji, o którym mowa w ust. 1.
6. Wprowadzenie zmian w Zamówieniu możliwe jest poprzez telefoniczny kontakt ze Sprzedawcą pod nr tel. 731-136-007
§ 6. Kontakt z Klientem
1. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na podany przy składaniu zamówienia adres poczty elektronicznej (e-mail) potwierdzenie złożenia Zamówienia.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie (w przypadku podania numeru telefonu przez Klienta), w każdym przypadku gdy będzie to konieczne w celu realizacji Zamówienia lub wypełnienia obowiązków Sprzedawcy wynikających z Regulaminu.
§ 7. Reklamacje oraz pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Konsumenta
1. Jeżeli artykuł jest objęty gwarancją jakości producenta, Sprzedawca informuje o warunkach gwarancji w sposób umożliwiający zapoznanie się z warunkami gwarancji przed złożeniem Zamówienia. Sprzedawca nie ustanawia gwarancji artykułów znajdujących się w ofercie Sklepu.
2. Reklamacje dotyczące wykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub Usługi należy zgłaszać Sprzedawcy wyłącznie drogą elektroniczną na adres: info@equ-horsefeed.pl Reklamacje mogą zgłaszać Klienci.
3. Składając reklamacje, po zgłoszeniu Sprzedawcy, Klient powinien odesłać zakupione artykuły na adres Sklepu. Do odsyłanego artykułu należy dołączyć kopie faktury lub paragonu. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
4. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni roboczych od dnia wpływu reklamacji na wskazany w ust. 2 adres e-mail.
5. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail podany przez Klienta.
6. W przypadku uznania reklamacji, zakupiony artykuł uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny artykułu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie artykuły do wyboru. Koszty związane z odesłaniem artykułu reklamowanego, Sprzedawca zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
7. Klient, będący Konsumentem, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na przykład:
a. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu o prawa majątkowe wynikłe z zawartej umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.
b. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nim, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Porady udzielane są przez Federację Konsumentów i Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.
8. Dodatkowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.
§ 8 Prawo konsumenta do odstąpienia od Umowy
1. Niniejszy paragraf dotyczy wyłącznie uprawnień Klienta będącego Konsumentem.
2. Klient może odstąpić od Umowy, bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
3. Sprzedawca nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną.
4. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
5. Klient ma obowiązek niezwłocznie jednak, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, zwrócić rzecz Sprzedawcy odsyłając ją na adres Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7. W razie odstąpienia od Umowy, Sprzedawca ma obowiązek nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Przed zwrotem Sprzedawca dokona sprawdzenia zwróconych artykułów zgodnie z ust. 6.
8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
§ 9 Zasady przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty trzecie upoważnione przez Sprzedawcę na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są przekazywane podmiotom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi.
4. Dostęp do danych osobowych mogą mieć:
a. pracownicy Sprzedawcy,
b. podmioty współpracujące ze Sprzedawcą w celu świadczenia Usługi,
c. podmioty obsługujące elektroniczne systemy płatności,
d. podmioty zajmujące się obsługą systemów informatycznych Sprzedawcy.
5. Sprzedawca przetwarza następujące dane osobowe Klientów:
a. imię i nazwisko lub nazwę,
b. Adres e-mail,
c. Numer telefonu (jeżeli został podany),
d. Adres do korespondencji i wysyłki Zamówienia.
6. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do świadczenia na ich rzecz Usługi. Podanie nieprawidłowych danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić świadczenie Usługi.
7. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania, uaktualniania, uzupełniania oraz usuwania.
8. Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania Usługi, komunikacji z Klientem, przeprowadzania postępowania reklamacyjnego, w celach księgowych i rozliczeniowych.
9. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych po uprzednim wyrażeniu na to zgody przez Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdej chwili.
10. W celu zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do zbiorów danych osobowych Sprzedawca stosuje środki techniczne zapewniające odpowiedni i zgodny z wymogami prawa poziom ochrony danych osobowych.
11. Przesyłanie do Klienta informacji handlowej drogą elektroniczną na podany adres e-mail jest możliwe po wyrażeniu przez Klienta odrębnej zgody.
§ 10 Informacja o usługodawcy płatności (tpay.com) oraz warunkach usługi świadczonej na odległość
Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 4 798 500,00 PLN (wpłacony w całości) (dalej: KIP) informuje niniejszym, że:
1. konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z KIP czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
2. usługa płatnicza świadczona przez KIP za pomocą www.tpay.com jest dla konsumenta całkowicie nieodpłatna i nie obciąża konsumenta żadnymi kosztami;
3. usługa świadczona jest na żądanie konsumenta natychmiastowo po zainicjowaniu transakcji, tj. przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy pomiędzy KIP a konsumentem;
4. konsument realizuje transakcję w następujący sposób:
a) w przypadku e-przelewu konsument jest zobowiązany umieścić identyfikator transakcji w tytule przelewu bankowego wykonywanego na konto bankowe serwisu pod rygorem niezrealizowania danej płatności, w przypadku e-transferu identyfikator uzupełniany jest przez bank; konsument winien zachować unikalny identyfikator transakcji dla celów kontroli stanu tej płatności;
b) każda wpłata dokonana na jedno z kont bankowych serwisu jest dedykowana na realizację wyłącznie tej transakcji, której identyfikator został wprowadzony jako tytuł wpłaty. W przypadku podania przez konsumenta w tytule przelewu bankowego błędnego identyfikatora transakcji, KIP nie ponosi odpowiedzialności za cel na jaki pójdą wpłacone środki;
c) po dokonaniu przez konsumenta wpłaty, serwis niezwłocznie potwierdza w banku wykonanie płatności;
d) niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności serwis informuje konsumenta i portal odbiorcy płatności o poprawnym wykonaniu płatności;
e) obsługa każdego z wykazanych banków może być okresowo wyłączana w serwisie, w szczególności w okresie przerw w przekazywaniu przelewów między kontami wewnętrznymi danego banku, a także w okresach niedostępności konta serwisu w takim banku poprzez Internet.
5. świadczenie usługi płatniczej przez KIP nie jest związane z żadnymi dodatkowymi kosztami (ponad zwykłe koszty) ponoszonymi przez konsumenta wynikającymi z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość; koszty o których mowa w zdaniu poprzedzającym, konsument ponosi we własnym zakresie;
6. prawem właściwymi, które stanowi podstawę dla stosunków KIP z konsumentem przed zawarciem umowy na odległość i po jej zawarciu jest prawo polskie;
7. z uwagi na wyrażone w umowie żądanie konsumenta wykonania przez KIP usługi przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy, konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy
§ 11 Postanowienia końcowe
1. Regulamin stanowi integralną część Umowy zawieranej z Klientem, obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Portalu, tj. od dnia …. roku.
2. Korzystający z Portalu występuje w swoim imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada w świetle obowiązującego prawa pełnomocnictwo, zaś reprezentowany akceptuje czynności podjęte w jego imieniu. Korzystający ponosi pełną odpowiedzialność za działania bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic.
3. Zabrania się dokonywania zapytań oraz zakupów z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązujące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
6. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego wyroku, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.